work pagesדפי עבודה - סקראטצ'

לפניכם 2 אפשרויות אתגר בתיכנות:
1. הקלה יותר - לתכנת את משחק שובר הקירות כדוגמאת זה
2 השני  - היותר מתקדם (ודורש חשיבה מפרצדורה גבוה יותר) - משחק הזיכרון על בסיס זה
ראה שני דפי עבודה מטה
Ċ
Oren Mitz,
2 ביולי 2014, 13:58
Ċ
Oren Mitz,
2 ביולי 2014, 13:58
Comments